Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: inżynieria materiałowa

Kształcenie na kierunku Inżynieria Materiałowa na Wydziale Politechniki Śląskiej w Katowicach

Czytaj za darmo! »

Przyjmując zaproszenie profesora Krzysztofa J. Kurzydłowskiego do napisania tekstu do zeszytu specjalnego "Inżynierii Materiałowej" poświęconego kwestiom edukacyjnym postanowiłem przedstawić swój macierzysty Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, jeden z pierwszych, na którym uruchomiono na początku lat 70. minionego stulecia kierunek Inżynieria Materiałowa. Zdecydowałem się również na przypomnienie ekspertyzy pt. "Systemy kształcenia w szkołach wyższych w obszarze nauki o materiałach i inżynierii materiałowej" opracowanej w 1993 roku przez Komitet Nauki o Materiałach PAN. NASZE TRADYCJE 1 października 1971 roku na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Śląskiej w Katowicach został utworzony Instytut Inżynierii Materiałowej, który przejął opiekę nad [...]

Kierunek kształcenia Inżynieria Materiałowa w Polsce

Czytaj za darmo! »

Utworzenie w Polsce kierunku kształcenia Inżynieria Materiałowa nastąpiło w 1971 roku. Kierunek ten uruchomiony został początkowo na dwóch uczelniach: Politechnice Śląskiej na Wydziale Metalurgicznym i w Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Ceramicznym, a w 1973 roku w Politechnice Warszawskiej, gdzie najpierw powstał Instytut Inżynierii Materiałowej, a następnie w 1992 Wydział Inżynierii Materiałowej. Obecnie kierunek studiów Inżynieria Materiałowa prowadzony jest w naszym kraju w 21 uczelniach na 27 wydziałach, w tym w 13 Politechnikach, 4 Uniwersytetach, 1 Wyższej Szkole Zawodowej i 2 niepublicznych szkołach. Wykaz uczelni i wydziałów, które prowadzą ten kierunek studiów przedstawiono w tabeli 1. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych z dyscypliny Inżynieria Materiało[...]

"NAGRODA SITMN DLA NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH AGH W KRAKOWIE"

Czytaj za darmo! »

Od piętnastu lat, każdego roku, na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej najlepszym absolwentom studiów stacjonarnych (magisterskich) przyznawane są nagrody i wyróżnienia naszego branżowego stowarzyszenia inżynierskiego. Wcześniej, do roku 2004, były to nagrody Oddziału Metali Nieżelaznych SITPH (Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego). Obecnie, odkąd Oddział działa jako samodzielne Stowarzyszenie, jest to nagroda SITMN (Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych). Poszukując nowych form działalności stowarzyszeniowej w środowisku akademickim, chcąc czynić tę działalność namacalnie użyteczną, w październiku 1993 r. Zarząd wydziałowego Koła SITPH wystąpił z inicjatywą ufundowania przez Zarząd Oddziału Metali Nieżelaznych co[...]

Kształcenie na kierunku Inżynieria Materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Czytaj za darmo! »

Problem kształcenia jest jednym z podstawowych problemów i wyzwań dla naszego środowiska skupionego wokół nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. Pytania te są aktualne od początku powstania inżynierii materiałowej w naszym kraju w latach 70. Odpowiadając na apel profesora Krzysztofa Kurzydłowskiego i kontynuując dyskusję rozpoczętą opracowaniem profesora Stefana Wojciechowskiego pragniemy dołożyć głos na przykładzie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. W naszym podejściu inżynieria materiałowa umieszczona jest ideowo bardzo blisko technologii materiałów. Jesteśmy przecież przykładem inżynierii materiałowej, powstałej na bazie wydziału technologicznego (chemicznego), podobnie jak ma to często miejsce w ośrodkach zajmujących się materiałami polimerowymi czy me[...]

Czy konieczne są zmiany w kształceniu na kierunku Inżynieria Materiałowa w Polsce?

Czytaj za darmo! »

Obowiązujący w Polsce system szkolnictwa wyższego zapisany w ustawie "Prawo o szkolnictwie wyższym" z dnia 25 lipca 2005 uwzględnia zapisy Deklaracji Bolońskiej z roku 1999, której Polska jest sygnatariuszem. Deklaracja ta zapoczątkowała ogólnoeuropejskie przedsięwzięcie zmian w systemach szkolnictwa wyższego znanych pod nazwą Procesu Bolońskiego. Ostatecznym celem tych zmian jest utworzenie, po uzgodnieniu ogólnych zasad organizacji kształcenia do roku 2010, Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Realizacja tego celu wymaga przede wszystkim podjęcia działań prowadzących do osiągnięcia porównywalności i uznawalności programów studiów. Zapewni to porównywalność dyplomów, a tym samym uznawalność wykształcenia w obrębie całej Europy. Jako rozwiązanie systemowe przyjęto realiz[...]

NOWE KSIĄŻKI

Czytaj za darmo! »

Podręcznik akademicki Jana Sieniawskiego i Aleksandra Cyunczyka pt. "Struktura ciał stałych" jest jedną trzech książek z cyklu przygotowanego przez Autorów do nauczania przedmiotu nauka o materiałach - - inżynieria materiałowa. Omawia trzy główne zagadnienia: - materia w skondensowanym stanie skupienia, - idealna struktura ciał stałych, - rzeczywista struktura ciał stałych. Omówiono je w sposób prosty i poglądowy, co pozwoli zrozumieć relacje pomiędzy budową materiałów a ich właściwościami. Zwrócono uwagę na stosowanie poprawnej terminologii i definicji. Zawiera także spis literatury uzupełniającej oraz tabele niektórych wielkości i stałych fizycznych. Ksiązka przeznaczona jest dla słuchaczy kierunku Inżyniera Materiałowa, studiów podyplomowych, doktoranckich, a także inżyn[...]

Co to jest inżynieria materiałowa?

Czytaj za darmo! »

Jeżeli spojrzeć wstecz, to tendencja do unowocześnienia tego wszystkiego, co niezbędne dla przeżycia, jest tak stara, jak ludzkość. Świadczą o tym liczne przekazy, w tym również pozostałości materialne. Człowiek pierwotny podglądał przyrodę i starał się wykorzystywać swoje obserwacje do wytwarzania skuteczniejszych narzędzi, a także lepszej broni (nie tylko myśliwskiej). Nieco później obok bytowych potrzeb ludzkości pojawiła się także ciekawość "badacza" - człowiek jest obdarzony intelektem twórczym. Wybitne jednostki były w stanie przy niedoskonałości zastosowanej wiedzy i narzędzi badawczych dokonywać uogólnień (np. Leonardo da Vinci) lub odkrywać prawa natury (np. Kopernik). Dopiero jednak rozpoznanie podstawowych praw chemii i fizyki w wiekach XVIII i XIX stanowiło o możli[...]

 Strona 1  Następna strona »