Do dzi­siaj wy­ko­na­no 18 otworów po­szu­ki­waw­czych, a 14 jest w trak­cie re­ali­za­cji. W tym ro­ku fir­my pla­nu­ją wy­kopanie jesz­cze 39 odwiertów. Ro­sną szan­se na re­al­ne osza­co­wa­nie za­so­bów nie­kon­wen­cjo­nal­ne­go su­row­ca oraz uru­cho­mie­nie za trzy la­ta pierw­szej ko­pal­ni.

Do koń­ca mar­ca w Pol­sce wy­ko­na­no 18 od­wier­tów na kon­ce­sjach na po­szu­ki­wa­nie i roz­po­zna­wa­nie złóż ga­zu łup­ko­we­go – wy­ni­ka z in­for­ma­cji „Rz" uzy­ska­nych w Mi­ni­ster­stwie Śro­do­wi­ska. To o 5 wię­cej, niż od­no­to­wa­no na po­cząt­ku te­go ro­ku. No­we od­wier­ty wy­ko­na­ły fir­my: Ta­li­sman Ener­gy Pol­ska, Va­bush Ener­gy, Or­len Upstre­am, Ma­ra­thon Oil Po­land oraz Eni Pol­ska. Co wy­ni­ka z prze­pro­wa­dzo­nych w tym ro­ku prac po­szu­ki­waw­czych?

Pierw­sze od­wier­ty do­ty­czą­ce po­szu­ki­wań ga­zu łup­ko­we­go zre­ali­zo­wał w Pol­sce ame­ry­kań­ski Ma­ra­thon Oil oraz wło­skie Eni. Pierw­sza z firm wy­ko­na­ła od­wiert na kon­ce­sji Orze­chów znaj­du­ją­cej się na wschód od Lu­bli­na. Ak­tyw­ność Ma­ra­thon Oil jest na ra­zie sto­sun­ko­wo ma­ła wziąw­szy pod uwa­gę, że fir­ma ma aż 11 kon­ce­sji na po­szu­ki­wa­nia ga­zu łup­ko­we­go (wię­cej po­sia­da tyl­ko PGNiG i Pe­tro­li­nvest). W tym ro­ku Ame­ry­ka­nie po­win­ni wy­ko­nać jed­nak jesz­cze co naj­mniej kil­ka od­wier­tów. Pierw­szy otwór w Pol­sce wy­ko­na­ło też Eni. Zre­ali­zo­wa­no go na te­re­nie kon­ce­sji El­bląg, jed­nak nie wia­do­mo, ja­kie są wy­ni­ki.

Naj­bar­dziej in­ten­syw­ne pra­ce pro­wa­dzi In­dia­na In­ve­st­ments, fir­ma, któ­rej udzia­łow­ca­mi są au­striac­ki kon­cern RAG, wło­ska Sor­ge­nii, ka­na­dyj­ski LNG Ener­gy i ka­na­dyj­ski Kay­nes Ca­pi­tal. Pod­miot ten wy­ko­nu­je lub wkrót­ce roz­pocz­nie wy­kona­nie trzech od­wier­tów na kon­ce­sjach: Trze­bie­li­no, Dar­ło­wo i By­tów.

– Zgod­nie z zo­bo­wią­za­nia­mi kon­ce­syj­ny­mi firm, w 2012 r. pla­no­wa­ne jest jesz­cze wy­ko­na­nie ko­lej­nych 39 otwo­rów wiert­ni­czych – twier­dzą przed­sta­wi­cie­le re­sor­tu śro­do­wi­ska. Gdy­by te pla­ny zre­ali­zo­wa­no, to w tym ro­ku Pol­ska mo­gła­by się po­szczy­cić 71 już wy­ko­na­ny­mi lub re­ali­zo­wa­ny­mi otwo­ra­mi do­ty­czą­cy­mi po­szu­ki­wań ga­zu łup­ko­we­go. W efek­cie ma­gicz­na licz­ba 100 od­wier­tów, któ­ra w oce­nie wie­lu spe­cja­li­stów po­zwa­la na fak­tycz­ne osza­co­wa­nie pol­skich za­so­bów nie­kon­wen­cjo­nal­nych złóż, by­ła­by w za­się­gu rę­ki. Co jed­nak naj­waż­niej­sze, bar­dziej re­al­na sta­ła­by się szan­sa na uru­cho­mie­nie w cią­gu trzech lat pierw­szej ko­pal­ni ga­zu łup­ko­we­go nad Wi­słą. Tym sa­mym zre­ali­zo­wa­ny zo­stał­by po­stu­lat mi­ni­stra skar­bu Mi­ko­ła­ja Bu­dza­now­skie­go, któ­ry chce, aby na prze­ło­mie lat 2014 i 2015 ru­szy­ło ko­mer­cyj­ne wy­do­by­cie na po­zio­mie oko­ło 0,5 – 1 mld me­trów sześc. su­row­ca rocz­nie.

Do dziś w Pol­sce wy­da­no 109 kon­ce­sji na po­szu­ki­wa­nia ga­zu łup­ko­we­go. Po­dzie­li­ło je mię­dzy sie­bie oko­ło 20 spół­ek. Są wśród nich za­rów­no du­że mię­dzy­na­ro­do­we kon­cer­ny, jak i ma­łe pod­mio­ty, któ­rych je­dy­nym ak­ty­wem są kon­ce­sje.

Mi­mo że w na­szym kra­ju ry­nek ga­zu łup­ko­we­go jest w po­cząt­ko­wej fa­zie roz­wo­ju, to już do­cho­dzi na nim do pierw­szych fu­zji i prze­jęć. Część firm po­szu­ku­je też part­ne­rów do re­ali­zo­wa­nych pro­jek­tów.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 2. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 3. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 4. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 5. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]

 6. Mniej jaj z chowu klatkowego
  2019-11-06

  Rosnące wymagania konsumentów, a także coraz większa odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw powodują, że kolejne firmy decydują się na rezygnację z używania jaj pochodzących z chowu [...]

 7. Kurs CalligraphyHealthSystem
  2019-11-05

  Chcielibyście przywrócić w swoim życiu równowagę, umieć utrzymywać stan "wakacyjnego odprężenia" na co dzień? A może po prostu czujecie zbytnie zabieganie w pracy, wykończenie realizacją[...]

 8. Potrzebni lekarze i pielęgniarki
  2019-11-04

  Aż 79% polskich szpitali jest gotowych, aby zatrudnić personel medyczny z Ukrainy. Mowa nie o pracownikach pomocniczych, ale o lekarzach i pielęgniarkach, których brak jest szczególnie o[...]

 9. Akademia menadżera innowacji
  2019-10-31

  Pracownicy 16 polskich firm odebrali certyfikaty uczestnictwa w I edycji Akademii Menadżera Innowacji. Program, organizowany przez PARP, spełnił oczekiwania ponad 85 proc. uczestników. R[...]

 10. Najbardziej poszukiwani pracownicy
  2019-10-30

  Firma rekrutacyjna Antal (https://antal.pl/) przedstawia listę najbardziej poszukiwanych i opłacalnych zawodów. Z 9. edycji badania "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy " [...]