Porozumienie w kluczowych dla polskiej prezydencji w UE kwestiach jak klimat, wzmocnienie przygranicznej ochrony przeciwpowodziowej i wspólne „zazielenianie” Euro2012 zdominowały polsko-niemieckie spotkanie jubileuszowe. 20 lat przyjaznej współpracy dla środowiska podsumowali dziś ministrowie Kraszewski i Röttgen.

W Warszawie odbyło się XV posiedzenie Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony pod przewodnictwem Andrzeja Kraszewskiego, Ministra Środowiska oraz Norberta Röttgena, Federalnego Ministra Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec.

Tegoroczne posiedzenie jest szczególne dla polsko – niemieckiej współpracy w ochronie środowiska przynajmniej z dwóch względów. Po pierwsze XV posiedzenie Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska odbywa się w roku jubileuszu 20-lecia podpisania Traktatu między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz umowy o utworzeniu Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska. Jak podkreślił minister Andrzej Kraszewski:

- Polsko-niemiecka współpraca w dziedzinie ochrony środowiska, realizowana na płaszczyźnie krajowej, regionalnej oraz od kilku lat w ramach Unii Europejskiej, stanowi stabilny i ważny filar polsko – niemieckich relacji. Republika Federalna Niemiec od wielu lat jest największym gospodarczym partnerem Polski, a przy tym krajem, w którym sprawy ochrony środowiska traktowane są bardzo poważnie, jako niezbędny czynnik zrównoważonego rozwoju kraju. Z wszystkich tych względów niezmiernie cieszy fakt, że nasze stosunki z zachodnim sąsiadem możemy rozwijać jako dobrosąsiedzkie, przynoszące korzyści obydwu stronom.

Dominującym kontekstem spotkania było także bliskie przejęcie przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Ministrowie wymienili informacje na temat priorytetów w dziedzinie ochrony środowiska oraz omówili bieżące tematy poruszane na forum unijnym.

Minister Andrzej Kraszewski podkreślił, że celem polskiej Prezydencji w Radzie UE jest podjęcie tematów ważnych z punktu widzenia całej Unii Europejskiej oraz sprawne moderowanie dyskusji w najważniejszych obecnie środowiskowych kwestiach w UE. Priorytety polskiej prezydencji w dziedzinie ochrony środowiska będą dotyczyć przygotowania międzynarodowych negocjacji klimatycznych w Durbanie, wdrożenie wyników negocjacji z Nagoi dotyczących ochrony różnorodności biologicznej, promowania efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych, oceny szóstego i przygotowanie siódmego Programu Działań na rzecz Środowiska (7EAP).

Minister Kraszewski zaznaczył, że wypracowanie wspólnego stanowiska krajów UE nawet w tak trudnych kwestiach jak dotyczących globalnych negocjacji klimatycznych wymaga porozumienia i wsparcia krajów takich jak Niemcy.

Minister Kraszewski zaprosił też stronę niemiecką do udziału w spotkaniu na wysokim szczeblu, które będzie poświęcone przygotowaniu do konferencji RIO+20 (Warszawa, październik br.).

Polska i Niemcy są też zgodne co do wagi toczących się prac nad unijną strategią różnorodności biologicznej, która określi kierunki dalszych działań na rzecz zahamowania utraty różnorodności biologicznej do roku 2020.

Nowym obszarem polsko – niemieckiej współpracy jest wymiana doświadczeń nt. sposobów minimalizacji wpływu masowych imprez sportowych na środowisko w świetle mistrzostw EURO 2012. Przykładem są tegoroczne warsztaty zorganizowane w ramach projektu polskiego Ministerstwa Środowiska „Zazielenianie mistrzostw EURO 2012”, którego celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej oraz włączenie społeczeństwa w działania na rzecz ochrony środowiska. Ministerstwo Środowiska będzie rozwijać działania na rzecz ekologicznego wymiaru Euro w Polsce.

Kluczowe dla współpracy polski-niemieckiej w ochronie środowiska jest przede wszystkim podejmowanie skutecznych działań w regionach przygranicznych. Ministrowie podkreślili, że najważniejsze jest w tej kwestii zaangażowanie granicznych województw i krajów związkowych i ich współpraca. Obecni na spotkaniu przedstawiciele województw i krajów związkowych poinformowali Radę o aktualnych przedsięwzięciach podejmowanych wspólnie na rzecz poprawy stanu środowiska w regionach nadgranicznych. Mając na uwadze katastrofalne powodzie na Odrze i Nysie Łużyckiej w roku 2010 strony uzgodniły ściślejszą współpracę w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Obejmuje to wypracowanie wspólnych planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla wyżej wymienionych rzek granicznych. Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry stanowi właściwą platformę koordynacji w zakresie wdrożenia dyrektyw wodnych Unii Europejskiej.

Ministrowie rozmawiali także na temat aktualizacji polsko – niemieckiej umowy z 11 kwietnia 2006 o przeprowadzaniu transgranicznych ocen oddziaływania na środowisko oraz uzupełnienia umowy o postanowienia dotyczące transgraniczych strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. Trwają prace nad zmianą tej regulacji.

Ważnym tematem rozmów była także polityka energetyczna i klimatyczna w szczególności kwestie wzrostu efektywności energetycznej, zwiększenie udziału energii odnawialnej oraz wykorzystanie technologii CCS (Carbon Capture Storage). Strony zgodziły się, iż przeprowadzenie fazy demonstracyjnej technologii CCS w Polsce i w Niemczech w dużej mierze zależne jest od uzyskania akceptacji społecznej dla CCS. Uzgodniono podjęcie polsko – niemieckiej wymiany doświadczeń i informacji na temat aprobaty społecznej dla CCS. Wzajemne informowanie powinno dotyczyć także wszystkich projektów CCS realizowanych na obszarach przygranicznych w kontekście transgranicznych ocen odziaływania na środowisko.

Polsko – niemieckie rozmowy dotyczyły także współpracy w zakresie cennych gatunków, m.in. wodniczki i wilka. Postanowiono także, że Polska i Niemcy jeszcze w tym roku zorganizują wspólne warsztaty na temat zarządzania obszarami chronionymi m.in. NATURA 2000. Podobne przedsięwzięcie w zakresie pomocy rozwojowej w ochronie środowiska i zmian klimatu odbyło się w Warszawie, w kwietniu ubiegłego roku.

W spotkaniu udział wzięli po stronie polskiej podsekretarze stanu w resorcie środowiska, gospodarki oraz infrastruktury, wojewoda lubuski i wicewojewoda dolnośląski oraz przedstawiciele województwa zachodniopomorskiego, a po stronie niemieckiej ministrowie ochrony środowiska krajów związkowych – Brandenburgii i Saksonii, przedstawiciele kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie.

Magda Sikorska
Rzecznik Prasowy Ministerstwa Środowiska

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Nagrodzono produkty przyszłości
  2019-02-15

  12 lutego 2019 r. w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wręczyły nagrody i wyróżnienia dla najb[...]

 2. Targi Warsaw Pack
  2019-02-14

  Warsaw Pack to specjalistyczne wydarzenie dla branży opakowaniowej. Odbędzie się w dniach 5-7 marca 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym PTAK Warsaw Expo. Targi podzielone będą na str[...]

 3. Pakowanie w Norymberdze
  2019-02-12

  Targi FachPack to wydarzenie, na którym gromadzą się i wymieniają doświadczeniami specjaliści z dziedziny opakowań. Jest to jedno z najważniejszych miejsc spotkań branżowych w Europie - a w 2019 roku [...]

 4. Konferencja bhp w Katowicach
  2019-02-08

  Wydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej "Doskonalenie standardów bhp w różnych gałęziach przemysłu/gospodarki[...]

 5. INDUSTRYmeeting w Sosnowcu
  2019-02-07

  W dniach 27-28 lutego 2019 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędą się Targi Utrzymania Ruchu i Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting. Celem targów jest [...]

 6. Sympozjum HYDROPREZENTACJE XXII
  2019-02-07

  Współpraca i bezpieczeństwo to temat przewodni XXII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Technicznego HYDROPREZENTACJE. To jedno z najważniejszych wydarzeń na mapie naszego kraju poświęcone aktualnym zag[...]

 7. POWTECH 2019
  2019-02-05

  Na targach POWTECH 2019 w dniach 9-11 kwietnia br. w Norymberdze zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z całą gamą innowacji w zakresie technologii obróbki mechanicznej (proszkowej)[...]

 8. Bezpieczeństwo żywności i wyższy poziom BHP
  2019-02-04

  Poznaj niezawodne rozwiązania firmy Brady w zakresie identyfikacji na potrzeby bezpieczeństwa minimalizujące ryzyko skażenia. Według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrow[...]

 9. Radon w środowisku
  2019-01-31

  Instytut Fizyki Jądrowej PAN zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w III Międzynarodowej Konferencji "Radon in the Environment 2019". Konferencja odbędzie się w dniach 27-31 ma[...]

 10. Robotyka a bezpieczeństwo
  2019-01-30

  Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała "Raport techniczny ISO/TR 20218-1:2018 Robotyka - Projekt bezpieczeństwa dla przemysłowych systemów zrobotyzowanych - Część 1: Manipulatory[...]