Porozumienie w kluczowych dla polskiej prezydencji w UE kwestiach jak klimat, wzmocnienie przygranicznej ochrony przeciwpowodziowej i wspólne „zazielenianie” Euro2012 zdominowały polsko-niemieckie spotkanie jubileuszowe. 20 lat przyjaznej współpracy dla środowiska podsumowali dziś ministrowie Kraszewski i Röttgen.

W Warszawie odbyło się XV posiedzenie Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony pod przewodnictwem Andrzeja Kraszewskiego, Ministra Środowiska oraz Norberta Röttgena, Federalnego Ministra Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec.

Tegoroczne posiedzenie jest szczególne dla polsko – niemieckiej współpracy w ochronie środowiska przynajmniej z dwóch względów. Po pierwsze XV posiedzenie Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska odbywa się w roku jubileuszu 20-lecia podpisania Traktatu między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz umowy o utworzeniu Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska. Jak podkreślił minister Andrzej Kraszewski:

- Polsko-niemiecka współpraca w dziedzinie ochrony środowiska, realizowana na płaszczyźnie krajowej, regionalnej oraz od kilku lat w ramach Unii Europejskiej, stanowi stabilny i ważny filar polsko – niemieckich relacji. Republika Federalna Niemiec od wielu lat jest największym gospodarczym partnerem Polski, a przy tym krajem, w którym sprawy ochrony środowiska traktowane są bardzo poważnie, jako niezbędny czynnik zrównoważonego rozwoju kraju. Z wszystkich tych względów niezmiernie cieszy fakt, że nasze stosunki z zachodnim sąsiadem możemy rozwijać jako dobrosąsiedzkie, przynoszące korzyści obydwu stronom.

Dominującym kontekstem spotkania było także bliskie przejęcie przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Ministrowie wymienili informacje na temat priorytetów w dziedzinie ochrony środowiska oraz omówili bieżące tematy poruszane na forum unijnym.

Minister Andrzej Kraszewski podkreślił, że celem polskiej Prezydencji w Radzie UE jest podjęcie tematów ważnych z punktu widzenia całej Unii Europejskiej oraz sprawne moderowanie dyskusji w najważniejszych obecnie środowiskowych kwestiach w UE. Priorytety polskiej prezydencji w dziedzinie ochrony środowiska będą dotyczyć przygotowania międzynarodowych negocjacji klimatycznych w Durbanie, wdrożenie wyników negocjacji z Nagoi dotyczących ochrony różnorodności biologicznej, promowania efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych, oceny szóstego i przygotowanie siódmego Programu Działań na rzecz Środowiska (7EAP).

Minister Kraszewski zaznaczył, że wypracowanie wspólnego stanowiska krajów UE nawet w tak trudnych kwestiach jak dotyczących globalnych negocjacji klimatycznych wymaga porozumienia i wsparcia krajów takich jak Niemcy.

Minister Kraszewski zaprosił też stronę niemiecką do udziału w spotkaniu na wysokim szczeblu, które będzie poświęcone przygotowaniu do konferencji RIO+20 (Warszawa, październik br.).

Polska i Niemcy są też zgodne co do wagi toczących się prac nad unijną strategią różnorodności biologicznej, która określi kierunki dalszych działań na rzecz zahamowania utraty różnorodności biologicznej do roku 2020.

Nowym obszarem polsko – niemieckiej współpracy jest wymiana doświadczeń nt. sposobów minimalizacji wpływu masowych imprez sportowych na środowisko w świetle mistrzostw EURO 2012. Przykładem są tegoroczne warsztaty zorganizowane w ramach projektu polskiego Ministerstwa Środowiska „Zazielenianie mistrzostw EURO 2012”, którego celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej oraz włączenie społeczeństwa w działania na rzecz ochrony środowiska. Ministerstwo Środowiska będzie rozwijać działania na rzecz ekologicznego wymiaru Euro w Polsce.

Kluczowe dla współpracy polski-niemieckiej w ochronie środowiska jest przede wszystkim podejmowanie skutecznych działań w regionach przygranicznych. Ministrowie podkreślili, że najważniejsze jest w tej kwestii zaangażowanie granicznych województw i krajów związkowych i ich współpraca. Obecni na spotkaniu przedstawiciele województw i krajów związkowych poinformowali Radę o aktualnych przedsięwzięciach podejmowanych wspólnie na rzecz poprawy stanu środowiska w regionach nadgranicznych. Mając na uwadze katastrofalne powodzie na Odrze i Nysie Łużyckiej w roku 2010 strony uzgodniły ściślejszą współpracę w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Obejmuje to wypracowanie wspólnych planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla wyżej wymienionych rzek granicznych. Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry stanowi właściwą platformę koordynacji w zakresie wdrożenia dyrektyw wodnych Unii Europejskiej.

Ministrowie rozmawiali także na temat aktualizacji polsko – niemieckiej umowy z 11 kwietnia 2006 o przeprowadzaniu transgranicznych ocen oddziaływania na środowisko oraz uzupełnienia umowy o postanowienia dotyczące transgraniczych strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. Trwają prace nad zmianą tej regulacji.

Ważnym tematem rozmów była także polityka energetyczna i klimatyczna w szczególności kwestie wzrostu efektywności energetycznej, zwiększenie udziału energii odnawialnej oraz wykorzystanie technologii CCS (Carbon Capture Storage). Strony zgodziły się, iż przeprowadzenie fazy demonstracyjnej technologii CCS w Polsce i w Niemczech w dużej mierze zależne jest od uzyskania akceptacji społecznej dla CCS. Uzgodniono podjęcie polsko – niemieckiej wymiany doświadczeń i informacji na temat aprobaty społecznej dla CCS. Wzajemne informowanie powinno dotyczyć także wszystkich projektów CCS realizowanych na obszarach przygranicznych w kontekście transgranicznych ocen odziaływania na środowisko.

Polsko – niemieckie rozmowy dotyczyły także współpracy w zakresie cennych gatunków, m.in. wodniczki i wilka. Postanowiono także, że Polska i Niemcy jeszcze w tym roku zorganizują wspólne warsztaty na temat zarządzania obszarami chronionymi m.in. NATURA 2000. Podobne przedsięwzięcie w zakresie pomocy rozwojowej w ochronie środowiska i zmian klimatu odbyło się w Warszawie, w kwietniu ubiegłego roku.

W spotkaniu udział wzięli po stronie polskiej podsekretarze stanu w resorcie środowiska, gospodarki oraz infrastruktury, wojewoda lubuski i wicewojewoda dolnośląski oraz przedstawiciele województwa zachodniopomorskiego, a po stronie niemieckiej ministrowie ochrony środowiska krajów związkowych – Brandenburgii i Saksonii, przedstawiciele kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie.

Magda Sikorska
Rzecznik Prasowy Ministerstwa Środowiska

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 2. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 3. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 4. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 5. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]

 6. Mniej jaj z chowu klatkowego
  2019-11-06

  Rosnące wymagania konsumentów, a także coraz większa odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw powodują, że kolejne firmy decydują się na rezygnację z używania jaj pochodzących z chowu [...]

 7. Kurs CalligraphyHealthSystem
  2019-11-05

  Chcielibyście przywrócić w swoim życiu równowagę, umieć utrzymywać stan "wakacyjnego odprężenia" na co dzień? A może po prostu czujecie zbytnie zabieganie w pracy, wykończenie realizacją[...]

 8. Potrzebni lekarze i pielęgniarki
  2019-11-04

  Aż 79% polskich szpitali jest gotowych, aby zatrudnić personel medyczny z Ukrainy. Mowa nie o pracownikach pomocniczych, ale o lekarzach i pielęgniarkach, których brak jest szczególnie o[...]

 9. Akademia menadżera innowacji
  2019-10-31

  Pracownicy 16 polskich firm odebrali certyfikaty uczestnictwa w I edycji Akademii Menadżera Innowacji. Program, organizowany przez PARP, spełnił oczekiwania ponad 85 proc. uczestników. R[...]

 10. Najbardziej poszukiwani pracownicy
  2019-10-30

  Firma rekrutacyjna Antal (https://antal.pl/) przedstawia listę najbardziej poszukiwanych i opłacalnych zawodów. Z 9. edycji badania "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy " [...]