Pierwszy Światowy Zjazd Inżynierów Polskich odbył się w Warszawie w dniach 8 – 10 września 2010 pod hasłem Inżynierowie Ojczyźnie i Światu i zgromadził ponad 300 polskich inżynierów wykształconych i pracujących w kraju i poza jego granicami.

Zjazd stał się platformą wymiany poglądów i dyskusji między inżynierami z kraju i zza granicy, na sesjach, panelowych oraz tematycznych. Sesje plenarne dotyczyły uwarunkowań transferu wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej. Polscy inżynierowie pracujący za granicą zaprezentowali jak działa w ich krajach system współpracy nauki z biznesem wskazując możliwości wykorzystania w Polsce sprawdzonych wzorców. Podkreślono rolę twórczości technicznej w rozwoju gospodarki kraju w kontekście globalizacji. Zwrócono uwagę na konieczność wyrabiania postaw kreatywnych i innowacyjnych u młodzieży. Sesje tematyczne ukazały bardzo bogate spektrum konkretnych badań i wdrożeń technicznych. Podczas Zjazdu zaprezentowano sylwetki najwybitniejszych w historii polskich inżynierów, których osiągnięcia miały znaczący wpływ na rozwój cywilizacyjny świata.

Uczestnicy zjazdu zgodni są co do tego, że Polska po transformacji ustrojowej i akcesji do Unii Europejskiej w warunkach globalnej konkurencji potrzebuje silnego impulsu rozwojowego przez wytworzenie mechanizmów generowania innowacji i stosowania zdobyczy nauki i nowych technologii w przemyśle. Ważną rolę w tym procesie odgrywają środowiska inżynierskie.

Uczestnicy Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich uznają jego ideę za cenną i wskazują na potrzebę jej kontynuacji, co umożliwi pełne wykorzystanie zasobów wiedzy inżynierów polskich rozsianych po całym świecie.

Uczestnicy Pierwszego Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich:

1. Widzą potrzebę kontynuowania integracji środowisk inżynierskich dla dobra kraju w myśl hasła Polacy Razem.

2. Wyrażają wolę zbudowania trwałej platformy spotkań w postaci cyklicznych zjazdów. Zjazdy odbywać się będą co trzy lata a ich przygotowanie nadzorować będzie Komitet Programowy, działający także w okresie między zjazdami. Zadaniem Komitetu będzie wypracowanie tematyki kolejnego zjazdu oraz pełne wykorzystanie wyników dyskusji i wniosków wynikających z obrad.

3. Postanawiają, że Komitet Programowy Pierwszego Światowego Zjazdu Inżynierów staje się Komitetem Programowym działającym do następnego zjazdu w roku 2013. Komitet ma prawo do dokonania zmian i uzupełnień swego składu wynikających z potrzeb i aktywności poszczególnych środowisk.

4. Postanawiają, że obsługę prac Komitetu Programowego i przygotowań do Zjazdu zapewni Biuro Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, zorganizowane we współpracy FSNT NOT i Politechniki Warszawskiej, a zlokalizowane w Warszawie w siedzibie FSNT NOT. Jedną z form komunikacji ze środowiskiem będzie strona internetowa.

5. Zwracają się do organizatorów pierwszego Zjazdu o zebranie postulatów i propozycji sformułowanych w czasie jego trwania i skierowanie ich do właściwych organów państwowych, instytucji, organizacji i stowarzyszeń.

Warszawa, 10 września 2010

Rekomenduj znajomym
  • gplus
  • pinterest