POLISH TECHNICAL REVIEW

kwartalnik - rok powstania: 1964
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicz­nych NOT (FSNT-NOT)
Kwartalnik prezentujący postęp naukowo­-techniczny we wszystkich dziedzinach pol­skiej nauki. Na łamach czasopisma prezen­towane są osiągnięcia naukowe i zawodowe polskich naukowców i inżynierów pracujących zarówno w kraju, jak i zagranicą. „Polish Tech­nical Review” popularyzuje postęp wiedzy, dokonania i problemy współczesne, a także historię koncepcji i osiągnięć technicznych oraz sylwetki wybitnych ludzi nauki i techniki. Czasopismo ukazywało się w latach 1964-1994 w czterech wersjach językowych – rosyjskiej, niemieckiej, francuskiej i angielskiej. Reaktywo­wany – po 25 latach przerwy – kwartalnik pu­blikuje artykuły w języku polskim i angielskim. Autorami artykułów są naukowcy z pol­skich i zagranicznych ośrodków nauko­wych. Czasopismo ma zasięg międzyna­rodowy, dostępne jest wyłącznie w wersji elektronicznej i otwartym dostępie (open access).
Brak zeszyt??w w danym roku. Wybierz inny rocznik.